Obchodní korporace a vše kolem nich

Obchodní korporace a vše kolem nich

Když chce jeden člověk založit jakoukoliv společnost musí sepsat nejdříve zakladatelskou listinu, která obsahuje název, sídlo, předmět podnikání a osobu zakladatele. Pokud se dohodne více lidí založit nějakou společnost, musí uzavřít společenskou smlouvu, která obsahuje to stejné, akorát musí ještě doplnit náležitosti, jak se bude rozdělovat zisk, či jak se bude ve společnosti rozhodovat. Uzavřením této listiny nebo smlouvy jste si společnost založili, ale vzniká teprve až zapsáním do obchodního rejstříku.
Když víme, jak společnost založit, jak zjistíme, která co znamená? Nejdříve si vysvětlíme pár pojmů, než vyjmenujeme různé typy společností.
červená kravata

Ručení

Můžeme mít ručení omezené neboli hradíte závazky vůči společnosti pouze do výše svého vkladu, nebo neomezené, to znamená že ručíte vkladem, ale i veškerým ostatním majetkem, který vlastníte.

Řízení

Základní rozdělení řízení ve společnosti je nejvyšší orgán, a statutární orgán. Nejvyšší orgán je ten, který rozhoduje o směřování společnosti a schvaluje základní rozhodnutí. Statutární orgán zastupuje a uzavírá smlouvy jménem společnosti.
zasedací místnost

Osobní společnosti

Do osobních společností řadíme v. o. s. – veřejnou obchodní společnost a částečně i k. s. – komanditní společnost.

Kapitálové společnosti

Patří tady a. s. – akciová společnost, a s. r. o. – společnost s ručením omezeným.

Veřejná obchodní společnost

U těchto společností je ručení neomezené, a vklad není povinný. Na řízení se osobně účastí majitelé společnosti. Jejich zisk se dělí rovným dílem mezi majiteli.

Komanditní společnost

Ručení neomezené a nepovinný vklad také charakterizuje komanditní společnost. Částečně ji řadíme mezi osobní ale i kapitálové společnosti z toho důvodu, že tam jsou dvě skupiny společníků, a to komandisté a komplementáři. Komandisté jsou přijímání do společnosti, aby zvýšili vklad, a to minimálně 5 000,- Kč, ale ručí pouze do výše svého vkladu. Komplementáři nemají vkladovou povinnost, ale naproti komandistům ručí veškerým svým majetkem. Komandisté a komplementáři tvoří dohromady nejvyšší orgán, a statutární orgán tvoří pouze komplementáři. Zisk se mezi nimi dělí na polovinu, a poté mezi komandisty podle výše jejich vkladu, a komplementáři rovným dílem.

Společnost s ručením omezeným

Tento typ je nejběžnější ve světě. Ručení je pouze do výše vkladu, a povinná výše je pouze 1- Kč. Rozdělení zisku je podle společenské smlouvy. Nejvyšší orgán u této společnosti se nazývá valná hromada, a u statutárního orgánu je to jednatel.

Akciová společnost

Tato společnost je zajímavá tím že se základní kapitál neskládá z podílů, ale z akcií, což jsou cenné papíry, které vlastní akcionář. Akcionář má poté právo se na podílení u řízení společnosti, a na podíl ze zisku. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, ale akcionář neručí za závazky společnosti. Jediné, co akcionář riskuje svým vstupem do a. s. je ztráta hodnoty akcií.